واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند          

چون به خلوت می​روند آن کار دیگر می​کنند  

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس             

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می​کنند

گوییا باور نمی​دارند روز داوری

 کاین همه قلب و دغل در کار داور می​کنند

یا رب این نودولتان را با خر خودشان نشان

  کاین همه ناز از غلام ترک و استر می​کنند...