در  هر لحظه زندگی کن، ‌دوست بدار ....شاید فردایی نباشد