آی من حرصم می گیره از بعضی چیزا!
آی من جیزززززززززم می گیره از بعضی حرفا و چرندیات بعضی ها!
آی من چه قدر لجم می گیره بعضی ها میرن بعضی جاها و در ملاء بعضی های دیگه بعضی چیزا می گن که آخخخخخخخخ آدم می خواد از دست بعضی نه ، همه ی حرفاشون سرش رو بکوبه به دیوار!
چه قدر بده نمی تونی حرف بزنی ...