امر فرمودن که بانوان مدرس آموزشگاه با چادر و رنگ های تیره تشریف بیاورند. امر فرمودن که اگر خواهر اجنبی انگلیسی زبان در نوار یه غلطی کرد، روش به دیوار، گفت He is going to school یه تو سری به ضبط صوت می زنید و به جای خواهر اجنبی، خودتون درس رو می خونید( و مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی علی الخصوص آمریکای خیانتکار می کوبید). هرگز از اسامی اجنبی استفاده نکنید. به جای کلمه ی نامآنوس Jack ، از واژه ی جواد استفاده کنید...

اینایی که گفتم شاید خیلی حقیر باشه اما...!

پ.ن: چادر چیز خوبیه. اما یه عده ای رو اگه مجبور کنی که تظاهر کنن به چیزی که نیستن...