١- ..... بر لزوم مبارزه با فقر و بیکاری تأکید کردند.

٢- .....، ‌بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی تأکید کردند.

٣- ........، بر لزوم پیشرفت های علمی کشور در تمام زمینه ها تأکید کردند.

٣- ........ و ......... ،‌ هر دو بر خیلی چیز های دیگر نیز تأکید کردند.

۴- دستشون درد نکنه واقعاً.

۵٠ اتفاقاً منم خیلی تأکید می کنم. نه تنها من، بلکه همه ی دوستان و فک و فامیل و همسایه هامون و همسایه ی عمه ام اینا و عموم اینا و حتی استادامون هم روی این مسائل خیلی تأکید می کنند.

نکته ی شرعی و اخلاقی: بالاخره یه چیزی باید باشه که اینا روش تأکید کنند (‌فقط تأکید)، ‌تا پولی که می گیرن حلال باشه.