۱- یادمه یه زمانی پزشک ۷۸ از ما دعوت کرده بود یه جمله ی ۶ کلمه ای بنویسیم، در صورت نیاز در موردش توضیح بدیم ۵ و  نفر دیگه رو هم دعوت کنیم. بعد از تقریباْ یه ماه با عرق شرم و خجالت زدگی و این حرفا به دعوت جواب میدم. جمله ی من:

برای دل تنگی ها و غصه هایم قصه می گویم...

 دوستانی که دعوت می کنم:

شرمنده فارسی من خوب نیست ، آهوی محتضر ، تازه کار ، مریم بانو ،

دانشگاه با طعم باران