۱-  نارسیسیت و پوپولیست و اسکیزوفرنیست

۲- بع...بع... مرسی از اینکه بهمون علف هدیه می دید! بع...بع...