پروانه ها آنقدر كوچكند كه جاي هيچكس را تنگ نميكنند ولي باز هم فروتنانه خود را از ميان تا ميكنند .