وقتی حقوق ساده همدیگه رو رعایت نمی کنیم. وقتی به راحتی پاکت آبمیوه رو می ندازیم زمین و با افتخار روش لگد می کنیم که بترکه، وقتی به سادگی از چراغ قرمز عبور می کنیم، وقتی به سادگی از شیشه ماشین آشغال می ندازیم بیرون....دفاع از حقوق بشر چه معنی پیدا میکنه؟دفاع از حقوق زنان چه معنی پیدا می کنه؟ چه جوری می خوای جامعه رو با خودت همراه کنی؟ جامعه ای که هنوز یاد نگرفته حقوق ساده شهروندی یعنی چه؟...