بدون شرح!!!!

پ.ن (اون عده ی کثیر رو تو ماشین دارین؟؟)