مسلمان ایرانی؟؟

ایرانی مسلمان؟؟

مسلمان ؟؟

ایرانی ؟!

من=

...

اصلا چه اهمیتی داره.داره؟