بوی سيب و حسين غريب و لاله ی حبيب و  کرب و بلا...

بوی لاله ، دختر سه ساله ، خدای آلاله ، کرب و بلا....

بوی ياس و خدای احساس و حضرت عباس و کرب و بلا...

 

اصلاْ نفهميديم که محرم کی اومد! ان شاء الله که عزاداری  قبول باشه . ذکر مصيبت برای اهل بيت خيلی سفارش شده ،‌ اما  اين که همش بياييم از مظلوميت امام حسين بگيم ،‌ اون وقت تمام هدف قيام امام حسين زير سوال ميره . فکر نکنم که امام حسين برای اين قيام کرده باشه که بعد از شهادتش براش دل بسوزونن... واقعاْ اين که می گن اون حضرت برای امر به معروف و نهی از منکر قيام کرده ،‌  حقيقت اين حرف چيه؟؟ به جای دل و قلوه دادن به ابروی حضرت ابوالفضل ، به اصل قضيه بپردازن بهتره!