به این می گن مغازه دار خوش ذوق:

-آرزو نکن که خدا را جز در همه جا بیابی، خدا همان است که پیش روی ماست-

اینم یه تک گل وسط ساحل درندشت...