...بیچاره ملتی که قهرمان ندارد.

برتولد برِشت: بدبخت ملتی که نیاز به قهرمان دارد...