خواست های زنان بسیار ساده و طبیعی هستند،‌طبیعی مثل همه ی چیز هایی که در طبیعتند. آیا کسی اعلام می کند که کدام یک از جوانه های گندم حق بیشتری دارند؟ آیا کسی  بین درختان نخل نر و ماده دیوار می کشد؟ آیا کسی درختان سیب را بیشتر از درختان ماده آب می دهد یا به دلیل مادگی از آفتاب محرومشان می کند؟ حق ما و سهم ما زنان به اندازه ی حق و سهم همین درختان و گیاهان است.

صدای ما صدای انسان است،‌چه بخواهید چه نخواهید ،‌چه بشنوید چه نشنوید. جهان،‌امروز صدای ما را می شنود. صدای ما را.

روز جهانی زن مبارک.

پ.ن۱ گل هدیه ی انجمن اسلامی دانشکده ی مهندسی.

پ.ن۲ ...نمی دونم چه طوری بیانش کنم! بی خیال!