از وزش بادهای مخالف نگران نباشید، بادبادک تنها زمانی می تواند

اوج بگیرد که با باد مخالف رو به رو شود.