۱- اردی بهشت ماه غریبیه... پر از کاج و ستاره و ۱۶ سالگی و اشک و لبخند و بی تفاوتی و خیلی چیزای دیگه...

۲-چه قدر این روزا ستاره می باره از آسمون!

۳- امیدم را مگیر از من خدایا.

۴- حس غریبی دارم.

۵- ما به جایی می رویم که می اندیشیم...

پ.ن۱:  شنبه امتحان میکروب دارم. استافیلوککوس اورئوس رو خیلی دوست دارم. خدا کنه همش از همین سوال بیاد جیگر تو استاف