نرفتم...رفتی...رفت...

این عکسا و این آهنگ خود گواه دلم....

به گذشته برمیگردم به سراغ خاطراتم...... تازه می شود دوباره از تو داغ خاطراتم