هیچ چیز آنقدرها عجیب نیست که پیش نیاید.

هیچ چیز آنقدرها عجیب نیست که راست نباشد.