و اگر یادتان بود

      و

             باران گرفت

دعایی به حال بیابان کنید...