هوای اينجا چه سنگينه... چه قدر گريه کردن سخته..... کسی نيست که بغلت کنه يا حتی کسی که سرت رو رو شونه هاش بذاری.
می نشينم... گرد و غبار روزگار رو از تنم می تکونم، زانوهامو می گيرم تو بغلم.... نمی دونم چرا يه دفعه بغضم می ترکه.
 
فکر کنم اين جمله ها بوی خوابگاهو ميده!
 
 
 
 
/ 1 نظر / 5 بازدید
مريم نورالهی

اين حرفها رو ول کن. يک ماه ديگه رو بچسب که می ريم خونه و فقط برای امتحانها بر می گرديم.